` `
`

سوره هاى قرآن

سوره بقــره

  If Player needed

اين سوره به ۳ صورت مختلف براى استفاده شما در دسترس ميباشد:

۱-  شرح آيات : توصيه ميشود براى مشاهده سخنرانى ها از اين ستون استفاده كنيد (اين كامل ترين گزينه اين بخش ميباشد).

۲- ترجمه آيات : اين خلاصه، صرفاً ترجمه آيات مربوط به هر جلسه ميباشد كه براى صرفه جوئى زمان از جلسات تفسير برگرفته شده است.

۳-  دانلود : در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در ستون دانلود بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.
 

تاريخ ترجمه آيات شماره آيات سمعى
بصرى
زمان دانلود شرح‌ آيات
۲۰۱۶/۴/۱۳ آيات ۱ الى ۲۴ ۶۷  دقيقه
۲۰۱۶/۴/۲۰ آيات ۲۵ الى ۳۹ ۶۷  دقيقه
۲۰۱۶/۴/۲۷ آيات ۴۰ الى ۵۶ ۶۴  دقيقه
۲۰۱۶/۵/۴

آيات ۵۷ الى ۶۶ ۶۲  دقيقه
۲۰۱۶/۵/۱۱

آيات ۶۷ الى ۷۴ ۴۸  دقيقه
۲۰۱۶/۵/۱۸

آيات ۷۵ الى ۸۹ ۶۴  دقيقه
۲۰۱۶/۵/۲۵

آيات ۹۰ الى ۱۰۳ ۶۶  دقيقه
۲۰۱۶/۶/۱

آيات ۱۰۴ الى ۱۲۳ ۶۱  دقيقه
۲۰۱۶/۶/۸

آيات ۱۲۴ الى ۱۳۷ ۵۷  دقيقه
۲۰۱۶/۶/۱۵

آيات ۱۳۸ الى ۱۴۵ ۵۴  دقيقه
۲۰۱۶/۶/۲۲

آيات ۱۴۶ الى ۱۵۹ ۶۱  دقيقه
۲۰۱۶/۶/۲۹

آيات ۱۶۰ الى ۱۷۶ ۶۱  دقيقه
۲۰۱۶/۷/۶

آيات ۱۷۷ الى ۱۸۲ ۵۵  دقيقه
۲۰۱۶/۷/۱۳

آيات ۱۸۳ الى ۱۹۵ ۶۰  دقيقه
۲۰۱۶/۷/۲۰

آيات ۱۹۶ الى ۲۰۷ ۵۸ دقيقه
۲۰۱۶/۷/۲۷

آيات ۲۰۸ الى ۲۱۹ ۷۲ دقيقه

۲۰۱۶/۸/۳

آيات ۲۲۰ الى ۲۲۸ ۵۲ دقيقه

۲۰۱۶/۸/۱۰

آيات ۲۲۹ الى ۲۳۷ ۵۶ دقيقه
۲۰۱۶/۸/۱۷

آيات ۲۳۸ الى ۲۵۲ ۶۷ دقيقه
۲۰۱۶/۸/۲۴

آيات ۲۵۳ الى ۲۵۷ ۵۹ دقيقه

۲۰۱۶/۸/۳۱

آيات ۲۵۸ الى ۲۶۳ ۶۱ دقيقه
۲۰۱۶/۸/۷

آيات ۲۶۳ الى ۲۷۴ ۵۶ دقيقه
۲۰۱۶/۸/۱۴ آيات ۲۷۵ الى ۲۸۶ ۶۵ دقيقه

``