`   `
`

سوره هاى قرآن

سوره آل عمـران  If Player needed

اين سوره به ۳ صورت مختلف براى استفاده شما در دسترس ميباشد:

۱-  شرح آيات : توصيه ميشود براى مشاهده سخنرانى ها از اين ستون استفاده كنيد (اين كامل ترين گزينه اين بخش ميباشد).

۲- ترجمه آيات : اين خلاصه، صرفاً ترجمه آيات مربوط به هر جلسه ميباشد كه براى صرفه جوئى زمان از جلسات تفسير برگرفته شده است.

۳-  دانلود : در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در ستون دانلود بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.

تاريخ ترجمه آيات شماره آيات سمعى
بصرى
زمان دانلود شرح‌ آيات
۲۰۱۶/۹/۲۱ آيات ۱ الى ۱۱ ۵۰ دقيقه
۲۰۱۶/۹/۲۸ آيات ۱۲ الى ۱۷ ۵۴  دقيقه
۲۰۱۶/۱۰/۵ آيات ۱۸ الى ۲۷ ۵۲  دقيقه
۲۰۱۶/۱۰/۱۹ آيات ۲۸ الى ۳۴ ۵۱  دقيقه
۲۰۱۶/۱۰/۲۶ آيات ۳۵ الى ۴۴ ۵۹  دقيقه
۲۰۱۶/۱۱/۲ آيات ۴۵ الى ۵۵ ۶۱  دقيقه
۲۰۱۶/۱۱/۹ آيات ۵۶ الى ۷۱ ۶۲  دقيقه
۲۰۱۶/۱۱/۱۶ آيات ۷۲ الى ۸۰ ۵۴  دقيقه
۲۰۱۶/۱۱/۲۳ آيات ۸۱ الى ۹۷ ۶۷  دقيقه
۲۰۱۶/۱۱/۳۰ آيات ۹۸ الى ۱۱۵ ۶۹  دقيقه
۲۰۱۶/۱۲/۷ آيات ۱۱۶ الى ۱۳۲ ۶۲  دقيقه
۲۰۱۶/۱۲/۱۴ آيات ۱۳۳ الى ۱۴۲ ۵۴  دقيقه
۲۰۱۶/۱۲/۲۱ آيات ۱۴۳ الى ۱۵۹ ۶۷  دقيقه
۲۰۱۶/۱۲/۲۸ آيات ۱۶۰ الى ۱۷۸ ۶۴  دقيقه
۲۰۱۷/۱/۴ آيات ۱۷۹ الى ۱۸۹ ۵۹  دقيقه
۲۰۱۷/۱/۱۱ آيات ۱۹۰ الى ۲۰۰ ۵۲  دقيقه

`