`


سوره هاى قرآن

سوره انعام  If Player needed

اين سوره به ۳ صورت مختلف براى استفاده شما در دسترس ميباشد:

۱-  شرح آيات : توصيه ميشود براى  مشاهده تفسير از اين ستون استفاده كنيد (اين كامل ترين گزينه اين بخش ميباشد).

۲- ترجمه آيات : اين خلاصه، صرفاً ترجمه آيات مربوط به هر جلسه ميباشد كه براى صرفه جوئى زمان از جلسات تفسير برگرفته شده است.

۳-  دانلود : در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در ستون دانلود بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد:
اگرهم از دستگاه تلفن يا تبلت استفاده مى‌نمائيد، بر روى لگوى MP3 تپ كنيد.


تاريخ ترجمه آيات شماره آيات سمعى
بصرى
زمان دانلود شرح آيات
۲۰۱۵/۱۱/۱۱ آيات ۱ الى ۱۹ ۶۲  دقيقه
۲۰۱۵/۱۱/۱۸ آيات ۲۰ الى ۴۱ ۶۳  دقيقه
۲۰۱۵/۱۱/۲۵ آيات ۴۲ الى ۵۹ ۵۴  دقيقه
۲۰۱۵/۱۲/۲ آيات ۶۰ الى ۷۳ ۶۳  دقيقه
۲۰۱۵/۱۲/۹ آيات ۷۴ الى ۹۰ ۶۱  دقيقه
۲۰۱۵/۱۲/۱۶ آيات ۹۱ الى ۹۹ ۵۵  دقيقه
۲۰۱۵/۱۲/۲۳ آيات ۱۰۰ الى ۱۱۷ ۷۰  دقيقه
۲۰۱۶/۱/۶ آيات ۱۱۸ الى ۱۳۱ ۵۴  دقيقه

۲۰۱۶/۱/۱۳

آيات ۱۳۲ الى ۱۴۵ ۶۰  دقيقه
۲۰۱۶/۱/۲۰ آيات ۱۴۶ الى ۱۶۵ ۶۰  دقيقه

`