`


مفاهيم اسلام شناسى

تعارضات اسلام فقاهتی با اسلام قرآنی

اين سخنرانى به تاريخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۲ در كلاس آنلاين پخش شده است

توصيه ميشود براىاستماع سخنرانى از گزينه STREAM استفاده كنيد.

در صورت تمايل به ضبط سمعى سخنرانى بر روى ديسك يا CD نخست در قسمت Download بر روي لگوىRight-Click , MP3 كرده، سپس از گزينه Save Target as براى ضبط يا ريختن بر روى CD استفاده كنيد.
 If Player needed
 
DOWNLOAD

مدت سخنرانى: ۵۹  دقيقه

STREAM


به مدت ۱۸ دقيقه
 


DOWNLOAD

بخش پرسش و پاسخ جلسه


`