`  

دريافت نسخه پى‌دى‌اف

`
`

شگفتى هاى آمارى درباره قرآن


برخي قرآن پژوهان در سال هاي اخير كشفياتي درباره نظم عددي آيات قرآن و مناسبات آماري ميان بعضي از واژه اي اين كتاب كرده اند كه بسيار جالب توجه مي باشد . ذيلاً به تعدادي از آن ها اشاره مي كند:

۱ سال ۳۶۵ روز است و واژه يوم ( به معناي روز در زبان عربي ) دقيقاً به همين تعداد در قرآن تكرار شده است. (۱)

۲ كلمه شهر به معناي ماه دقيقاً ۱۲ مرتبه در قرآن به كار رفته است. (۲)

۳ نمازهاي يوميه پنج وقت دارد و كلمه صلوة نيز در قرآن به همين تعداد آمده است .

۴ كلمات زن و مرد هركدام به طور مساوي ۲۴ بار در قرآن آمده است. (۳)

۵ تعداد كلمات فرشته ( ملائكه ) و شيطان به طور مساوي ۶۸ مي باشد .

۶ اگر مشتقات دو كلمه فوق را هم اضافه كنيم باز هر دو رقم متساوياً ۸۸ مي شود .

۷ دو كلمه مترادف دنيا و آخرت هريك دقيقاً ۱۱۵ بار در قرآن آمده است .

۸ دو كلمه عقل و نور هر كدام به تساوي ۴۹ بار تكرار شده است ( اشاره به نقش تعقل در هدايت )

۹ - شكر و مصيبت هر كدام ۷۵ بار ( اشاره به شكر نعمت براي رفع مصيبت ) آمده است .

۱۰ لسان ( Tongue ) و موعظه ( Sermon ) هركدام ۲۵ بار ( اشاره به بهترين كاربرد زبان )

۱۱ محمد و شريعت هر كدام ۴ بار ( ارتباط پيامبر با آموزش هايش )

۱۲ مشتقات كلمات فساد ( Corrupt ) و نفع (Benefit ) به تساوي ۵۰ مي باشد .

۱۳ - انفاق ( Spending ) و رضايت ( Satisfactions ) هر دو ۷۳ بار ( راه آسايش روان ) .

۱۴ سحر ( Magic ) و فتنه (Sedition , Misleading ) هركدام ۶۰ مرتبه .

۱۵ زكات و بركت هركدام ۳۲ بار ( ارتباط بركت و باروري و رشد اقتصادي با پرداخت داوطلبانه ماليات ) .

۱۶ مشتقات كلمات صبر ( Patience ) وشدائد ( سختي ها Hardship ) هركدام ۱۱۴ بار ( مساوي سوره هاي قرآن )

۱۷ كلمات مرده ( موتي ) و گمراه ( اسم فاعل مفرد و جمع كلمه ضال ) هر دو ۱۷ بار به كار رفته است .

آيا چنين هماهنگي و تساوي را ، كه مطلقاً نمي تواند از ذهن پيامبر امّي و درس نخوانده و جامعه مطلقاً جاهل عربستان ۱۴۰۰ سال قبل تراوش كرده باشد ، جز به حساب وحي و اصالت قرآن مي توان گذاشت ؟!۱ - يوم ( به صورت معرفه ) ۳۴۹ و يوماً ( به صورت نكره ) ۱۶ جمعاً ۳۶۵ بار

۲ - شهر ۱۰ ، شهراً ( نكره ) ۲ ، ( جمعاً ۱۲ )

۳ - رجل ۱۶ رجلاً ۸ ( جمعاً ۲۴ مرتبه ) . امراة ۱۱ ، امراتك ۲ ، امراته ۸ ، امراتي ۳ ( جمعاً ۲۴ مرتبه )

 

`