`    `
`  

جستجـوی ترجمـه آیـات قـرآن

شیوه استفاده:
سوره مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب نموده و سپس شماره آیه را وارد کنید.

حال امکان مشاهده متن آیه، استماع ترجمه و همچنین دانلود فایل صوتی مربوطه را بصورتخواهید داشت.

انتخاب سوره و آيه

    نام سوره  

    آيه شماره  
    با کليك بر روى شماره آيه، به آيه بعد منتقل شويد

استماع ترجمه آيه انتخـابـى
دانلود فايل صوتى

متن آيه


`