`    `
`  

زندگينامه

تولد :
سال ۱۳۲۲ شمسى در تهران، دومين فرزند ( ازپنج فرزند) مرحوم مهندس مهدى بازرگان، داراى همسر و سه فرزند

تحصيلات :
فوق ليسانس معمارى از دانشگاه بهشتى تهران

سوابق کارى:
طرح و نظارت و اجراى پروژه هاى ساختمانى در دفتر شخصى و مؤسسات: بنياد صنعتى ايران،
RE Group، شرکت هاى مهندسين مشاور: سمرقند، برمک رضى، ياد، طرح و کاوش (در بخش‌هاى خصوصى و دولتى)

سوابق فرهنگى :
سردبيرى روزنامه «ميزان» در سال ۱۳۵۸
عضويت و هيئت تحريريه شركت‌هاى قلم و انتشار
صاحب امتياز و مدير مسؤل فصلنامه «فرا راه» ۱۳۸۰
همکارى قلمى با مطبوعات مستقل در دوران «اصلاحات» ۱۳۸۱ - ۱۳۸۰
عضو هيئت مديره بنياد فرهنگى مهندس مهدى بازرگان ۱۳۷۵ به بعد

سوابق سياسى :
عضويت در سازمان جوانان جبهه ملى( در دوران دبيرستان) ۱۳۴۱ - ۱۳۳۹
عضويت در شوراى مرکزى و دفتر سياسى نهضت آزادى ايران از ۱۳۵۵ به بعد
عضويت در شوراى مرکزى «جنبش مسلمانان ايران» و عضويت در گروه تهيه كنندگان نشريان آن ۱۳۵۷ - ۱۳۵۶
عضويت در «جمعيت دفاع از آزادى و حاکميت ملت ايران» (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹ بازداشت)
محکوميت سياسى و زندان: ۴ ماه به حکم دادستانى ارتش شاهنشاهى در سال ۱۳۵۲
دو سال محکوميت در دادگاه انقلاب در سالهاى ۱۳۷۰ - ۱۳۶۹

سوابق دينى :
عضو هيئت مؤسس انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى ۱۳۴۸ - ۱۳۴۱
عضو شوراى مرکزى انجمن اسلامى مهندسين ۱۳۴۸ به بعد
همکارى با دکتر شريعتى در برنامه هاى حسينيه ارشاد ۱۳۵۲ - ۱۳۴۹
تاليف ۳۰ جلد کتاب (در ۲۰ عنوان) و مقالات تحقيقى متعدد درباره قرآن و اسلام، سياست و امور اجتماعى از ۱۳۵۶ تا کنون
سخنرانى در محافل مختلف دينى و دانشگاه هاى مختلف ايران ، مراکز فرهنگى و اسلامى خارج از ايران
شرکت در سمينارها و کنفرانس هاى بين المللى در قبرس ، آلمان ، فرانسه ، هلند ، اتريش و آمريکا.

کتاب هاى چاپ شده در ايران:
۱- کلماتى از قرآن (۱۳۵۸)
۲- شرحى بر دعاى کميل (۱۳۵۸)
۳- اخلاق اسلامى در روابط سياسى (۱۳۵۹)
۴- شورا و بيعت حاکميت خدا در حکومت مردم (۱۳۵۹)
۵- اختلاف در امت واحد (۱۳۶۰)
۶- بعثت در اجتماع (۱۳۶۰)
۷- اسماءالحسنى (۱۳۶۰)
۸- آزادى در قرآن(۱۳۶۱)
۹-انسان کامل (۱۳۶۵)
۱۰-آزادى در نهج البلاغه (۱۳۶۷)
۱۱- نظم قرآن در ۴جلد (۱۳۷۱)
۱۲- متدولوژى تدبر در قرآن(۱۳۷۳)
۱۳- حروف مقطعه در قرآن (۱۳۷۵)
۱۴- دستى از دور بر آتش مطبوعات (۱۳۸۲)
۱۵- خاطراتى از پيشگامان (۱۳۸۲)
۱۶- در بستر اصلاحات و نوگرايى دينى (۱۳۸۲)

کتاب هاى چاپ شده در آمريكا:
۱۷ - پژوهشى در پرتو قرآن در ۵ جلد (۱۳۹۲- ۱۳۹۱)
۱۸ - ترجمه قرآن حكيم  در ۶ جلد (۱۳۹۳- ۱۳۹۱)
۱۹ - در راه سبز آزادى (۱۳۹۲)
۲۰ -
(2013) Inequitable Views about Islam

وضعيت فعلى :
اقامت در کاليفرنيا، منطقه
Orange County، اشتغال به تحقيق و تأليف و تدريس در بعضى مراکز اسلامى و اجتماعى ايرانيان مقيم کاليفرنيا و ساير ايالت‌هاى آمريكا و كانادا و برخى فعاليت‌هاى فرهنگى و سياسى در سايت‌ها و تلويزيون‌هاى خارج كشور.

`