تفسير قرآن با عبدالعلى بازرگان

سوره نساء
آيات ۹۷ الى ۱۱۳
در ۵ آپريل ۲۰۱۷

به مدت ۶۴ دقيقه