`    `
`

سخنرانى ها

كليه سخنرانى ها به ۳ فرمت روبرو در دسترس شماست.

سخنرانى ها بر حسب موضوعات ۸ گانه ذيل طبقه بندى شده است:  
 


  • مباحث اجتماعى اسلامى
   
 • شخصيتهاى اجتماعى
 • درسهائى از نهج البلاغه

 • مباحث اجتماعى اسلامى  شخصيت‌هاى سياسى، ملى، دينى  خدا شناسى


      
  شناخت اَسماء الهى


      
  انسان و خدا


      
  خدا در طبيعت

     اسلام شناسى


      
  كدام اسلام؟


      
  عباديات


      
  آخرت


      
  كُليات


      
  واژه شناسى

     قرآن شناسى  پيامبر و امامان  درسهائى از نهج البلاغه


      
  سلسله ويديوهاى جديد درباره حكمت‌هايى از نهج البلاغه


      
  سخنرانى‌هاى ايراد شده در ايران  بحث هاى تدبرى قرآن

   

  `